Başvurular

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

Koçtekstil, sürekli geliştirilen insan kaynakları uygulamaları ve modern yönetim teknikleriyle, mevcut çalışanlarımızın sadakatını kazanmak, nitelikli adayların da tercih ettiği firma olarak sektöründe lider kuruluş olmayı İnsan Kaynakları politikası olarak benimsemiştir. Bu politikalar başlıca çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları oluşturmak ve kuruluşumuza,

– İyi yetişmiş,
– Yenilikçi ve girişimci,
– Enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen kişiler,
– Tüm çalışanlarına gerekli eğitimleri vererek çevresel sorumluluk sahibi,

Takım arkadaşları aramaktayız.

Üretim Başvuru Formu :

İdari Başvuru Formu :

Genel Başvuru Formu :

Sayın Personel Adayı,

Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusu sebebiyle doldurduğunuz İş Başvuru Formunda yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz, öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması, korunması veya Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin (uyruk, sağlık bilgileri ve adli sicil kaydı) Şirketimiz tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

İş Başvuru Formunda yer alan kişisel ve özel nitelikli verileriniz;

 • Başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti,
 • Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğiliminizin belirlenmesi,
 • Mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,
 • Referans gösterdiğiniz kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız, performansınız, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetileriniz ve genel profiliniz hakkında bilgi sahibi olunması,
 • Tarafınızla iletişim sağlanması,
 • Kişilik özelliklerinize dair fikir sahibi olunması,
 • İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,
 • Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,
 • Sağlık ve sizin çalışmanız nedeniyle aile bireylerinizin/yakınlarınızın elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,
 • İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması

amacıyla işlenmektedir.

Şirketimiz verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır.

Şirketimiz adli sicil kaydınız bulunması halinde bu bilgiyi, kaydın yorumlanması adına hukuk büroları ile paylaşabilecektir. Yine sağlık verilerinizi işe uygunluğunuzun teyidi adına iş sağlığı ve güvenliği danışmanlarıyla, işyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda ilk yardımcı personel ile sağlık hizmetleri görevlileri ile paylaşabilecektir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilere, doğacak işgücü ihtiyacının Şirketimiz personel aday havuzu sisteminden karşılanması amacıyla (i) doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla Şirketimizi kontrol eden, Şirketimizce kontrol edilen veya Şirketimiz ile ortak kontrol altında olan; (ii) oy haklarının %50 veya üzerinde bir oranı doğrudan veya dolaylı olarak Şirketimize ait olan; (iii) doğrudan veya dolaylı olarak Şirketimizin oy haklarının %50 veya üzerinde bir oranına sahip olan kuruluş, şirket veya başka bir tüzel kişinin (her üç durum için kısaca “Bağlantılı Şirket”); (iv) Şirketimizin hizmet verdiği müşterilerin erişmesi mümkündür. Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz Şirketimizin hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde ancak Şirketimiz kontrol ve denetiminde tutulabilir. Bu doğrultuda İş Başvuru Formunun Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurt dışında konumlandırılmış olması mümkün olabilecektir.

Yakınlarınız, aile üyeleriniz ya da bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler ve referanslarınız hakkında Şirketimize veri sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit etmek ve verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır. Aşağıdaki muvafakatnameyi imzalayarak, söz konusu rızayı hâlihazırda almış olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

6698 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, onayınız ile Şirketimiz tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu belirtiriz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 Sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, kişisel verileriniz ileride doğacak işgücü ihtiyacında değerlendirilmek üzere, 2 yıl süre ile muhafaza edilecektir. İş başvurusu nedeniyle aşağıdaki Muvafakatnameyi imzalamak zorunda olmadığınızı, başvuru formunda yer alan bilgilerden paylaşmak istemedikleriniz bulunması halinde bu kısımlara ilişkin cevap vermenizin mecburi olmadığını, bu halde sadece kendi iradeniz ve verdiğiniz işleme onayı ile Şirketimiz ile paylaştığınız bilgilerin iş başvurunuzun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağını hatırlatırız. İş bu formu indirdiğiniz takdirde sözleşmeyi kabul etmiş olursunuz. Ancak her halde Kanunda yer alan istisnalar kapsamında verilerinizin işlenebileceği hatırlanmalıdır.  

2020 KOCTEX.COM ®Tüm Hakları Saklıdır.

Dil Seçin »